Flipkart บริษัทด้านร้านค้าออนไลน์จากสิงคโปร์

ลูกค้าประมาณ 60% ใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์เช่น Flipkart และ Amazon